Theresialyceum

Naam school: Theresia lyceum
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4673738
Contact persoon: mw. E.den Braven-Bergmans
Website: http://www.theresialyceum.nl
E-mail: info@theresialyceum.nl
Aantal leerlingen: 1435
Aantal brugklassen: 9
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school kent een driejarige brugperiode waarbij de leerlingen pas in de derde klas kiezen voor havo of vwo. Een enthousiast team stimuleert de leerlingen hun talenten te ontplooien en te ontwikkelen De school biedt dan ook een breed vakkenpakket en een uitgebreid buitenlesprogramma, waarin een grote rol voor talentontwikkeling en cultuureducatie is weggelegd. Al ruim tien jaar vervult de school een voortrekkersrol in Nederland met het zogenaamde Traject Op Maat (TOM) programma, waarin hoogbegaafde leerlingen een extra uitdaging krijgen op hun eigen niveau. Sinds 2008 draagt de school het predicaat BegaafdheidsProfielSchool (BPS) en sinds 2009 ook het predicaat CultuurProfielSchool (CPS). Op www.scholenopdekaart.nl staat uitgebreide informatie over onder andere leerling- en oudertevredenheid, resultaten en beleid. 

Niet alleen het onderwijsconcept staat als een huis, dat geldt ook voor het schoolgebouw. Na een ingrijpende renovatie, wordt sinds vorig schooljaar lesgegeven in vergrote en gemoderniseerde lokalen. Tijdens hun pauzes kunnen leerlingen gebruik maken van een nieuwe grote overblijfruimte en daarnaast is er een volledig nieuwe gymnastiekaccommodatie. 

De onderbouw
Onze school onderscheidt zich door een verlengde brugperiode. Hierdoor krijgen leerlingen ruim de tijd om hun talenten te ontwikkelen en interesses te ontdekken. Na drie jaar maken de leerlingen een weloverwogen keuze voor havo of vwo. Mocht in brugklas 2 die havokeuze al duidelijk zijn, dan bestaat de mogelijkheid om het derde brugjaar op havoniveau te volgen.

Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we extra begeleidingslessen en leerlingen die meer aankunnen dan het gemiddelde stimuleren we extra vakken in hun programma op te nemen. De extra vakken die in de onderbouw worden aangeboden zijn Latijn, Grieks, Spaans, bètawetenschappen, informatiekunde  Chinese taal en cultuur. Een lijn die wordt voortgezet in de bovenbouw door onder meer een gevarieerd en ruim aanbod van extra modules voor verschillende vakken.

Leerlingbegeleiding
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gekend, herkend en erkend worden op school, daarom starten leerlingen ieder jaar in een nieuwe klas met een eigen mentor en met zo veel mogelijk dezelfde vakdocenten. De mentor is voor de leerlingen het vertrouwde gezicht, bij wie ze met alles terecht kunnen. Deze speciale docent is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Iedere week is er een ingeroosterd mentoruur waarin de mentor samen met de klas praat over resultaten, over leren-leren, de sfeer in de klas, excursies enzovoort. De school biedt naast de begeleiding door de mentor ook extra zorg door bijvoorbeeld FaalAngstReductietraining (FAR) en Sociale Vaardigheidstraining (SoVa). Voor meer specialistische hulp is er het zorgteam waarin onder meer de zorgcoördinator van de school, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van de GGZ en drie counselors zitting hebben.