Informatie passend onderwijs

Portvolio is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs van alle V(S)O scholen in de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Alphen(-Chaam). Portvolio is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats in het voortgezet onderwijs voor onze leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband Portvolio volgen ruim 17.500 leerlingen onderwijs op één van de 24 aangesloten V(S)O scholen. 

Alle kinderen hebben volgens de wet Passend Onderwijs recht op goed onderwijs waarbij hun persoonlijkheid, talent en verstandelijke en lichamelijke vermogens zo goed mogelijk worden ontwikkeld. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek en verloopt het leerproces vanzelfsprekend met af en toe wat horten en stoten in de pubertijd. 

Maar wat als het niet vanzelf gaat? Als je kind niet (volledig) tot z’n recht komt of als er wat extra aandacht nodig is? Als ouders kun je dat in eerste instantie het beste bespreken met de mentoren op de school. Al onze scholen zijn toegerust om hoogwaardige basisondersteuning te bieden. Als dat (nog) niet genoeg is en je kind meer ondersteuning nodig heeft, wordt vaak in overleg met de ondersteuningscoördinatoren (OCO) op school bekeken welke extra ondersteuning geboden kan worden. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit op school vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en wat de school zal inzetten om hem of haar hierbij te ondersteunen. Het plan wordt samen met de ouders/verzorgers (en vaak ook met de leerling) opgesteld en besproken. Zo komt niemand voor (onaangename) verrassingen te staan en kun je als ouders de vinger aan de pols houden. 

Als het op school of op een afdeling echt niet meer gaat, stromen leerlingen door naar een ander niveau of een andere school. Soms ook maken leerlingen tijdelijk gebruik van bovenschoolse voorzieningen. 

Op ons Orthopedagogisch Didactisch Centrum Track013 zijn onderwijszorgarrangementen ingericht voor leerlingen met gedragsproblematiek, meer- en hoogbegaafdheid en voor terugleiding na een periode van langdurig thuiszitten. 

Kinderen met een handicap, beperking of zeer specifieke ondersteuningsbehoeften zijn vaker het best op hun plek op een van onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Plaatsing in het VSO gebeurt altijd in overleg met de leerling en de ouders. Hiertoe vraagt de school van je kind een toelaatbaarheidsverklaring (toegangsbewijs) aan bij het samenwerkingsverband Portvolio. 
Het is in principe niet mogelijk om vanuit regulier groep 8 over te stappen naar het VSO.

Mocht jouw kind extra ondersteuning nodig hebben of misschien te maken krijgen met een doorverwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs, dan begrijpen wij dat je met veel vragen zit.

Het meeste contact hierover zal plaatsvinden via de school waar je kind ingeschreven staat maar ook het samenwerkingsverband Portvolio staat voor je klaar om mee te denken. Ook wanneer je het niet eens bent met wat de school aan extra ondersteuning aanbiedt of als je problemen ervaart bij de aanmelding van je kind op een middelbare school kun je contact opnemen met Portvolio. 

Informatie inwinnen kan via de mail info@portvolio.nl of telefonisch via 013-2100140. www.portvolio.nl
Onze mensen proberen je dan zo goed en volledig mogelijk te helpen.