Het advies van de basisschool
De leraren van de basisschool weten beter dan wie ook hoe uw kind zich gedraagt in een studieomgeving. Hun advies is voor de school van voortgezet onderwijs erg belangrijk. Het gaat er namelijk niet alleen om wat het kind allemaal kan en weet. Ook zaken als zelfstandigheid, nauwkeurigheid, werkhouding en belangstelling spelen een grote rol. Halverwege groep 8 wordt tijdens een gesprek met de ouders, de leerkracht van groep 8, en vaak ook de directeur van de school, een advies gegeven. Bij dat advies wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de interesses van het kind. Dit advies wordt in een Onderwijskundig Rapport vastgelegd. Volgens de wet is de school verplicht aan de ouders een afschrift van dat rapport te geven. (let op ouders hebben recht op inzage, maar hoeven niet akkoord te geven)

De doorstroomtoets
De doorstroomtoets vindt plaats in februari / maart. De uitslag van de doorstroomtoets kan betekenen dat het advies van de leerkracht wordt bijgesteld naar boven. In principe gebeurt dit altijd tenzij de leerkracht onderbouwt waarom dit niet gebeurt. Na de doorstroomtoets wordt het advies definitief gemaakt in het onderwijskundigrapport. Dit definitieve advies heeft u nodig bij het aanmelden op de middelbare school naar keuze.


Toelating
Nadat u en uw kind hebben bepaald naar welke school uw kind wil gaan, volgt de toelatingsprocedure.
Voor de toelating tot het eerste leerjaar vmbo, havo en vwo geldt dat de leerling, volgens de directeur van de basisschool of school voor speciaal onderwijs, het niveau van die opleiding aan moet kunnen. De leerkracht van het kind is meestal ook bij dit advies betrokken. Officieel staat dat in een Onderwijskundig Rapport. Dit rapport wordt verzonden naar de school voor voortgezet onderwijs, waar de leerling wordt aangemeld. De ouders ontvangen een afschrift van het rapport.
Wanneer er overeenstemming is tussen het advies van de basisschool of school voor speciaal basisonderwijs en het aanbod van de VO-school van de keuze, is het kind toelaatbaar op de betreffende school voor voortgezet onderwijs. In andere gevallen vindt er overleg plaats over de leerling. Voor toelating tot het speciaal voortgezet onderwijs (SVO) gelden bijvoorbeeld andere toelatingsregels. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met de directeuren van de betreffende scholen.

Aanmelding 
Tussen de kerstvakantie en de carnavalsvakantie vinden er op vrijwel alle scholen open dagen plaats. Ouders kunnen die met hun kinderen bezoeken om een indruk te krijgen, om sfeer te proeven en om kennis te maken met de leerkrachten die daar werken. Het is niet de bedoeling om in te schrijven tijdens de open dagen. In de laatste week van maart worden er jaarlijks twee aanmelddagen vastgesteld, waarop ouders en kinderen zich bij een school kunnen aanmelden. De inschrijfdata zijn voor alle scholen voor voortgezet onderwijs dezelfde.

Toelatingscriteria 
De toelatingseisen tot een school voor voortgezet onderwijs zijn door de overheid geregeld in een aantal wetsartikelen. Voor de toelating tot het eerste jaar vmbo, havo en vwo geldt, dat een leerling kan worden toegelaten, die afkomstig is van een school voor basisonderwijs en bij wie naar het oordeel van de directeur van die school voldoende mogelijkheden zijn voor het volgen van het onderwijs op de betreffende school. Dit advies komt tot stand aan de hand van de schoolloopbaangegevens.
Dit advies wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school ingevuld in het Digitaal Onderwijskundig Rapport. Dit rapport wordt op de webapplicatie geplaatst, waar de school voor voortgezet onderwijs, waar het kind is aangemeld, het van af kan halen. De ouders ontvangen een afschrift van het Digitaal Onderwijskundig Rapport.