Privacy statement en disclaimer

Privacy Statement
POVO-013 verwerkt persoonsgegevens en andere data in vereenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data en persoonsgegevens, verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van POVO-013.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
POVO-013 verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals bepaald in de AVG.

Verwerking persoonsgegevens
POVO-013 behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. POVO-013 kan persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de website  alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van POVO-013. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van POVO-013.

Verstrekking aan derden
Wij stellen geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden of berust op een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben recht op inzage in hun gegevens en kunnen zo nodig POVO-013 verzoeken om gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het betrokkenen te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan info@povo-013.nl

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van POVO-013?
U kunt contact opnemen met POVO-013 via info@povo-013.nl  

 


 

 

 

 

Disclaimer

 

Hoewel POVO-013 bij de totstandkoming van de informatie op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

POVO-013 is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan

POVO-013 of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van POVO-013.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

POVO-013 – P/a Ringbaan Oost 240 - 5018 HC Tilburg.

 

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover POVO-013 geen controle heeft.

POVO-013 draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.