2College Durendael

Naam school: 2College Durendael *
Tweetalig: ja
Locatie: Durendael
Adres: Van Kemenadelaan 5, 5061 EE
Plaats: Oisterwijk
Telefoonnummer: 013-5286795
Contact persoon: mevr. J. de Ponti
Website: http://www.2college.nl/durendael
E-mail: durendael@2college.nl, ponti.j2@2college.nl
Aantal leerlingen: 1670
Aantal brugklassen: 13
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 22

We zijn een regioschool waar wij voor de leerlingen uit Oisterwijk en omliggende dorpen onderwijs bieden van hoge kwaliteit in een vriendelijke ontspannen sfeer en in een veilige omgeving. 
Onze slagingspercentages zijn op alle niveaus hoger dan het landelijk gemiddelde. Op onze school is er veel aandacht voor “buitenschoolse” activiteiten, zoals sport, cultuur en ondernemerschap.   
Durendael is een brede scholengemeenschap. 2College Durendael kent onderstaand onderwijsaanbod: vmbo basisberoepsgerichte leerweg (met LWOO), vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (met LWOO), vmbo gemengde en theoretische leerweg, havo, tweetalig havo, vwo en tweetalig vwo. 

Durendael, daar wil je leren!   
http://www.2college.nl/Durendael/Paginas/Promotiefilmpje.aspx

De onderbouw
De onderbouw omvat het eerste leerjaar voor vmbo en voor havo/vwo de eerste twee leerjaren. In de onderbouw  verwerven leerlingen basisvaardigheden op allerlei gebieden, die onontbeerlijk zijn voor hun verdere opleiding en latere functioneren in de maatschappij. 
Durendael kent homogene brugklassen: vmbo-b, vmbo- k, vmbo-gt, havo, vwo, tweetalig havo, tweetalig vwo. Het toelatingscriterium bij plaatsing is het advies van de basisschool. Leerlingen worden in de onderbouw nauwkeurig gevolgd wat betreft prestaties en competenties en op basis van deze monitoring is verstromen naar een lager of hoger niveau mogelijk. 
Ons uitgangspunt is dat een leerling geïnspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd wordt op Durendael.
Mentoren, leerlingcoördinatoren, teamleiders en vakdocenten  werken nauw samen om een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerling te realiseren. Naast de vaklessen worden mentorlessen gegeven waarin aandacht  is voor het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind. Tevens besteden we in de mentorlessen aandacht aan het aanleren en ontwikkelen van en reflecteren op verschillende (studie)vaardigheden. 

Leerlingbegeleiding
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. In samenwerking met de leerlingcoördinator, de vakdocenten en de teamleider begeleidt hij/zij uw kind het hele schooljaar. 
De mentor wordt daarin bijgestaan door ons interne zorgteam. Dit team bestaat uit een zorgcoördinator (voor leerlingen met speciale zorgbehoefte), een medewerker zorgteam (voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, faalangst etc.), een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en de leerlingcoördinatoren. Waar nodig wordt er nauw samen-gewerkt met vertegenwoordigers van andere partijen.
Remedial teachers en medewerkers binnen de zogenaamde expertgroep (diverse expertises op het gebied van zorg en begeleiding) begeleiden leerlingen zowel individueel als groepsgewijs. Daarnaast  zetten voormalig ambulant begeleiders ( 1x cluster 3 en een 2 x cluster 4) binnen onze school hun deskundigheid in. Er is een zogenaamd STOP (structuur ondersteuningslokaal), waar leerlingen opgevangen en begeleid worden die (tijdelijk) extra structuur en begeleiding behoeven.  Ook verzorgen we SOVA (sociale vaardigheid) en BOF ( beter omgaan met faalangst) trainingen.
Studiekring, een instituut voor huiswerk en studiebegeleiding, biedt binnen ons schoolgebouw zijn diensten aan: www.studiekring.nl 

Leerwegondersteunend Onderwijs
Leerweg ondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar daarbij extra hulp nodig hebben. 
In de basis en kaderberoepsgerichte leerweg (en soms ook binnen de GT leerweg)  van het vmbo bieden wij deze extra hulp d.m.v.: kleine klassen en doelgericht en planmatig onderwijs (individuele handelingsplannen en een groepshandelingsplan); veelvuldige leerlingbesprekingen; veelvuldig contact met de mentor; minder docenten voor de klas;  trainingen op gebied van sociale vaardigheden en Faalangstreductie; RT en ondersteuning op gebied van leren leren, spelling, grammatica, begrijpend lezen, woordenschat en inzichtelijk rekenen. 
Onze LWOO coördinator begeleidt het team in het bieden van passend onderwijs aan deze doelgroep. LWOO leerlingen worden geplaatst in reguliere groepen.