Onderwijscentrum Leijpark

Naam school: Onderwijscentrum Leijpark
Adres: Professor Stoltehof 1, 5022 KE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5398850
Contact persoon: Bianca Vleugel en Petra Pheninckx
Website: http://www.ocleijpark.nl
E-mail: info@ocleijpark.nl
Aantal leerlingen: 630
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12

Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan. 

VMBO
VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar die cognitieve en functionele mogelijkheden hebben om door te stromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). We bieden onderwijsaanbod op de volgende niveaus:
• Basisberoepsgerichte leerweg 
• Kaderberoepsgerichte leerweg 
• Gemengde en Theoretische Leerweg

Examenregistratie
Onderwijscentrum Leijpark werkt nauw samen met 2 college Durendael. De leerlingen volgen de lessen en krijgen ondersteuning en begeleiding binnen onze school. De leerlingen worden als extraneus-leerlingen aangemerkt bij 2 College Durendael. Hierdoor ontvangen leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark bij voldoende prestatie het erkende landelijke VMBO-diploma.  Leerlingen die onvoldoende mogelijkheden hebben om een volledig diploma te behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken.

VSO
VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar tot 20 jaar met het profiel dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een gerichte opbouw. Het accent verschuift van een algemene oriëntering op sectoren naar specifiek aanbod in een bepaalde sector. 

Toelatingscriteria
Als u uw kind aanmeldt bij Onderwijscentrum Leijpark wordt de ondersteuningsbehoefte van uw kind vastgesteld en wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Alleen kinderen met een geldige toelaatbaarheidsverklaring kunnen ingeschreven worden bij Onderwijscentrum Leijpark. Bij inschrijving treedt een vaste procedure in werking. Gegevens worden verzameld en een dossier wordt aangemaakt. Op basis van onderzoeksgegevens wordt besloten welke Commissie voor de Begeleiding (CVB) de aanmelding gaat behandelen.

Voor elke leerstroom is er een specifieke CVB bestaande uit een (revalidatie)arts, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en een intern begeleider. Hoofdtaak van de CVB is het initiëren en evalueren van het onderwijszorgaanbod.
Na dossierstudie besluit de CVB in welke klas een leerling wordt geplaatst.
Hiervoor kunnen verschillende criteria gelden, zoals het uitstroomprofiel, het didactisch leerniveau, de zorgzwaarte van de klas en de sociaal-emotionele behoeften van een leerling.