Parcours

Naam school: Parcours VSO
Locatie: Generaal Smutslaan / Pastoriestraat
Adres: Generaal Smutslaan 9, 5021 XA en
Plaats: Pastoriestraat 1, 5046 DN in Tilburg
Telefoonnummer: 013-4627050
Contact persoon: Mw. Mirianne Govers
Website: http://www.parcourstilburg.nl
E-mail: info@parcourstilburg.nl
Aantal leerlingen: 180
Aantal brugklassen: 2
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 10

Parcours is school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Wij zijn een kleine, overzichtelijke school voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Leerlingen komen bij Parcours, omdat ze extra ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, burgerschap, leren leren en het ontwikkelen van arbeidscompetenties. Bij ons op school ligt de nadruk op de praktijk. Leren door te doen. Ons motto is dan ook: Wij doen het gewoon!

Parcours biedt praktijkgericht onderwijs (leerroute arbeid) en vmbo-onderwijs (basis en kader). Als vmbo-leerling kun je een diploma halen in de richting Diensten & Producten en doorstromen naar het mbo. 

Het praktijkonderwijs richt zich op horeca, techniek, groen, arbeidsvaardigheden en schoonmaak. Je kunt certificaten halen om te werken in de keuken en/of de bediening (Kas en Bas), in de veiligheid (Start werk blijf veilig) en in de schoonmaak (SVA). Je doet werkervaring op tijdens interne en externe stages. We vinden het belangrijk dat je veilig leert werken en goed leert samenwerken. 

Wij werken met kleine klassen (10-11 leerlingen per klas), die onderverdeeld zijn in units. In een unit werkt een vast team leerkrachten en begeleiders. Zo kennen medewerkers en leerlingen elkaar goed en dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Leerlingen zijn goed bekend met het team en medewerkers kunnen goed inspelen op de leerlingen en problematieken.

Toelatingscriteria 
Plaatsing op Parcours is alleen mogelijk met een Toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband uit uw regio. Voor de regio Tilburg is dit samenwerkingsverband Portvolio.

De onderbouw
We starten met een kennismakingsgesprek met de leerling, ouders en mentor. Zo krijgen we goed in beeld welke leerwensen en aandachtspunten er zijn. Samen met de mentor en de commissie van begeleiding bepalen we de leerroute. We werken met gedragskaarten en zo krijgen leerlingen goed zicht op hun functioneren en de vooruitgang hierin. 
Binnen de leerroute arbeid vindt het onderwijs vooral plaats in en rond de school. Voor vmbo-leerlingen bouwen we het huiswerk stap voor stap op.

Leerlingbegeleiding
Iedere leerling heeft een mentor en dat is het eerste aanspreekpunt. Bij afwezigheid van de mentor is er een schaduwmentor waar de leerling op terug kan vallen. Binnen onze school werken schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders en gedragsdeskundigen, die de leerling en de mentor ondersteunen.
Gezamenlijk overleg vindt plaats in de commissie van begeleiding en daarin bepalen we welke ondersteuning iedere leerling nodig heeft. Wij werken nauw samen met de GGD-arts, de leerplichtambtenaar, jeugdagenten en andere hulpverleners.
Onze school heeft een topzorggroep. Hier kunnen leerlingen gebruik van maken als ze door omstandigheden het gewone lesprogramma niet kunnen volgen. Doel hiervan is te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten en weer terug in kunnen stromen in een reguliere klas.