Parcours

Naam school: Parcours
Adres: Generaal Smutslaan 9, 5021 XA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4627050
Contact persoon: Mw. E. van den Broek en Mw. K. van Roovert
Website: http://www.parcourstilburg.nl
E-mail: info@parcourstilburg.nl
Aantal leerlingen: 188
Aantal brugklassen: 2
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 10

Parcours biedt onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Parcours biedt praktijkgericht onderwijs en een vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Vmbo-leerlingen behalen hun diploma binnen de route Diensten & Producten en stromen door naar het mbo.
Leerlingen binnen de arbeidsgerichte leerweg kunnen meerdere certificaten behalen zoals horeca assistent in keuken en/of bediening (Kas & Bas), SWB (Start Werk Blijf Veilig) en SVA (schoonmaak in de groothuishouding).
Leerlingen wie deze leerroute volgen stromen uit naar werk. Interne en externe stages maken deel uit van het onderwijsaanbod.

Parcours is een kleinschalige school, wat maakt dat leerlingen herkend en gekend worden. Dit kleinschalig karakter geeft de leerling een gevoel van veiligheid en maakt dat er ruimte is voor ontwikkeling.

Motto: Wij doen het gewoon!

Toelatingscriteria
De aanmelding van een leerling bij Parcours start met het invullen van een aanmeldingsformulier. De commissie van begeleiding bekijkt of de leerling plaatsbaar is. Een leerling kan pas worden toegelaten na afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband uit uw regio.

De onderbouw
Jaarlijks starten we het schooljaar met een kennismakingsgesprek voor ouders, leerling en mentor. De commissie van begeleiding bepaalt voor aanvang van het schooljaar de leerroute van een leerling. Naast cognitieve ontwikkeling is het onderwijs op Parcours zo ingericht dat er veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Doordat er op Parcours wordt gewerkt met een  systeem waarin competenties worden gescoord en beloond, krijgen leerlingen goed zicht op hun functioneren.

In de onderbouw wordt meer theorie aangeboden dan in de bovenbouw. In de bovenbouw is stage een belangrijk stuk van de opleiding. Binnen de arbeidsgerichte leerweg ligt er meer nadruk op praktisch onderwijs.
Waar het onderwijs binnen school plaats vindt, zijn werk-situaties gesimuleerd.

Leerlingbegeleiding
Voor onze leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Onze schoolmaatschappelijk werkenden, intern begeleiders en gedragsdeskundigen staan allen ten dienste van de leerling en zijn/haar mentor. Binnen de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding worden onze leerlingen besproken en wordt er een passend ondersteuningsaanbod geformuleerd wanneer dat nodig is. Wij werken in deze nauw samen met onze GGD-arts, leerplicht, jeugdagenten en hulpverleners.
Parcours heeft een topzorggroep, waarin leerlingen met ontoereikende leervoorwaarden toewerken naar een plaats in een reguliere klas binnen onze school. In uitzonderlijke gevallen wordt er onderwijs aangeboden op een externe locatie.