Parcours

Naam school: Parcours
Adres: Generaal Smutslaan 9, 5021 XA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4627050
Contact persoon: Dhr. W. Fiora en Mevr. M. Kateman
Website: http://www.parcourstilburg.nl
E-mail: info@parcourstilburg.nl
Aantal leerlingen: 185
Aantal brugklassen: 3
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 10-12

Parcours biedt voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Wij bieden een arbeidsgerichte leerroute en een vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerroute. 
Vmbo-leerlingen behalen hun diploma binnen het profiel Dienstverlening & Producten en stromen door naar het mbo. 
Leerlingen binnen de arbeidsgerichte leerweg kunnen naast een diploma praktijkonderwijs meerdere certificaten behalen zoals horeca-assistent in keuken en/of bediening (Kas & Bas), SWB (Start Werk Blijf Veilig) en SVA (schoonmaak in de groothuishouding). Arbeidsleerlingen stromen uit naar regulier werk, beschut werk of een Entreeopleiding. Interne en externe stages maken deel uit van het onderwijsaanbod. 

Parcours is een kleinschalige school, wat maakt dat leerlingen herkend en gekend worden, dit geeft de leerling een gevoel van veiligheid en maakt dat er ruimte is voor ontwikkeling.

Aanmeldingen voor de VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden mogelijk in gezamenlijk overleg met VSO De Keyzer behandeld.

Toelatingscriteria
Na de aanmelding middels een vooraanmeldformulier, wordt de aanmeldprocedure opgestart. De commissie van begeleiding van Parcours bekijkt of de leerling plaatsbaar is. 
Een leerling kan pas worden toegelaten na afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband uit uw regio. 

De onderbouw
De commissie van begeleiding bepaalt voor aanvang van het schooljaar de leerroute van een leerling, dat kan zijn vmbo BK, arbeid of een brugklas waarin leerlingen met een gemengd advies (pro/basis) geplaatst worden. In deze brugklas hebben we langer de tijd om goed te kijken welke leerroute het best passend is. 
In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed aanbod van theoretische en praktische vakken. In de bovenbouw wordt het aanbod meer gericht op het profiel en/of uitstroom.  
Naast de cognitieve ontwikkeling is het onderwijs zo ingericht dat er veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. We werken met een systeem waarin competenties worden uitgelegd, geoefend, gescoord en beloond, hierdoor krijgen leerlingen goed zicht op hun functioneren. 

Leerlingbegeleiding
Voor onze leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor is tevens de groepsleerkracht en is de gehele dag betrokken bij de groep.
Onze schoolmaatschappelijk werkende, intern begeleiders en gedragswetenschappers zijn ondersteunend aan de leerling en zijn/haar mentor. Binnen de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding worden onze leerlingen besproken en wordt er een passend ondersteuningsaanbod geformuleerd wanneer dat nodig is. 
Wij werken in deze nauw samen met onze GGD-arts, leerplicht, jeugdagenten en hulpverleners. Intern hebben we collega’s die leerlingen kunnen ondersteunen als het even niet goed met je gaat.