De Bodde

Naam school: De Bodde
Locatie: VSO
Adres: Karel Boddenweg 2, 5044 EL
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4671363
Contact persoon: F. Ebbens (directeur), M. Vugs en M. Dumont (adjunct-directeur), S. Timmermans (senior gedragswetenschapper), I. Wijnen (gedragswetenschapper)
Website: http://www.debodde.nl
E-mail: info@debodde.nl
Aantal leerlingen: 175
Aantal brugklassen: 6
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12

De Bodde is een school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een extra onderwijs en ondersteuningsbehoefte bij leren en gedrag in de leeftijd van 4 - 20 jaar. De doelgroep bestaat uit leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek zoals autisme of hechtingsproblematiek. De Bodde verzorgt specialistisch eindonderwijs via vier leerroutes, waarna leerlingen uitstromen naar arbeid of dagbesteding (arbeidsmatig-, activiteiten- of belevingsgericht). Er is intensieve samenwerking met zorgaanbieders die tijdens en aansluitend aan schooltijd aanbod verzorgen gericht op versterking van de leerling en het gezinssysteem.

Toelatingscriteria
Plaatsing op onze school is alleen mogelijk met een Toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband op basis van de ondersteuningsbehoefte. In principe worden alleen leerlingen geplaatst die het uitstroomprofiel Arbeid of Dagbesteding hebben. Door samenwerking met het Praktijkonderwijs en andere VSO-scholen in de regio kan het passend zijn een leerling tussentijds door te laten stromen.

De onderbouw
In ons onderwijs staan werken, wonen, burgerschap en vrije tijd centraal. Op ieder van deze velden bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst. We zetten sterk in op het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In de eerste leerjaren is er een breed onderwijsaanbod waar naast functioneel lezen, schrijven en rekenen, praktijklessen, burgerschapskunde en mediawijsheid ook het ontwikkelen van werknemersvaardigheden aan bod komt. ‘Leren leren,’ leren taken uitvoeren en leren functioneren in sociale relaties zijn van groot belang. In de bovenbouw zijn interne en externe stages een onderdeel van het leerprogramma. Het praktijkprogramma richt zich op techniek, horeca, groen, productiewerken schoonmaak. We vinden het belangrijk dat de leerlingen veilig leren werken en hun werkplek ook kunnen onderhouden.

Leerlingbegeleiding
De Bodde heeft gespecialiseerde leraren en vakleraren. Mede door inzet van onderwijsassistenten kan er veelvuldig met kleinere groepen gewerkt worden. Logopedisten ondersteunen in het communicatiesysteem van leerlingen. Differentiatie vindt plaats naar leer- en ondersteuningsbehoefte onder andere door het inrichten van structuur- en speciale groepen waarin met name leerlingen met autismeproblematiek geplaatst worden. In enkele groepen wordt gewerkt met het sociaal competentiemodel. Tweewekelijks is er een multidisciplinaire Commissie van Begeleiding waarbij directie, gedragswetenschappers en schoolmaatschappelijk werker aanwezig zijn. Er is een nauwe samenwerking met zorgaanbieders ten behoeve van extra ondersteuning en begeleiding zoals psychomotore therapie en fysiotherapie.