Praktijkcollege Tilburg

Naam school: Praktijkcollege Tilburg
Adres: Brittendreef 9, 5012 AE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4632296
Contact persoon: Hr. Harrie Backx
Website: http://www.praktijkcollegetilburg.nl
E-mail: info@praktijkcollegetilburg.nl
Aantal leerlingen: 241
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12-15

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs voor jongeren van 12-19 jaar die een leerachterstand hebben. 
De theorie van het VMBO is voor deze leerlingen te moeilijk. Leerlingen stromen uit in arbeid.
De leerling ontvangt aan het einde een schooldiploma en/of branche erkende certificaten. 
Het lesprogramma bestaat naast Nederlands, rekenen, ICT, gym, cultuur en maatschappij uit veel praktische vakken. 
We bieden de volgende profielen aan;
• BWO; bouw, wonen en onderhoud
• Groen
• CT; consumptieve techniek
• EH; economie en handel
• ZSW; zorg, schoonmaak en welzijn
• MCI; metaal, constructie en installatie

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen de praktijkvakken algemene techniek, groen, zorg en koken. Het accent ligt op zelfredzaamheid. Vanaf leerjaar 3 maken de leerlingen kennis met (interne en externe) stageactiviteiten en kiest de leerling voor een profiel.

Toelatingscriteria
Een leerling kan alleen toegelaten worden op het Praktijkonderwijs als de TAC (toelatingsadviescommissie) van het samenwerkingsverband Portvolio een toelaatbaarheidsverklaring af geeft.
De criteria zijn;
• Een IQ tussen de (55) 60 -75 (80)
• Leerachterstanden die groter zijn dan 3 jaar op de gebieden rekenen, spellen, begrijpend lezen en technisch lezen.

De onderbouw
In de onderbouw staan algemene ( sociale) vaardigheden centraal. Vanuit de aanmelding wordt het OPP opgesteld en 2x per jaar met de ouders en de leerling besproken. De leervraag van de leerling staat centraal. De mentor begeleidt de leerling bij dit proces in LOB- gesprekken; loopbaanoriëntatie en begeleiding: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat wil ik nog leren.
In alle leerjaren besteden we aandacht aan het aanleren van een juiste werkhouding ten behoeve van arbeid.

Leerlingen in basisgroep 1 oefenen op school arbeidsvaardigheden. De andere leerjaren oefenen de arbeidscompetenties op het arbeid trainingscentrum. (ATC)
Het schooljaar is verdeeld over 5 blokken. Elk blok sluiten de leerlingen af met toetsen en activiteiten.
Voor gedrag hanteren we in basisgroep 1 en 2 een pedagogisch beloningssysteem; de puntenstaat Prologisch.

Leerlingbegeleiding
In de onderbouw is de mentor de vaste contactpersoon voor de leerling en de ouders. Samen met de praktijkdocenten werken we handelingsgericht; wat heeft de leerling nodig? 
Het ondersteuningsteam van de school is er voor vragen van docenten, ouders en leerlingen.
Het ondersteuningsteam bestaat uit; schoolmaatschappelijk werk, de zorgcoördinator, orthopedagoge en adjunct directeur. 
Wekelijks komen zij voor overleg bij elkaar. School werkt nauw samen met de leerplicht, de schoolarts, jeugdverpleegkundige en de jeugdagent.