Afkortingenlijst

AB Algemeen Bijzonder
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HO Hoger Onderwijs
LG Lichamelijk Gehandicapt
LOM Leer- en Opvoedings Moeilijkheden
LZ Langdurig Ziek
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MLK Moeilijk Lerende Kinderen
RK Rooms Katholiek
SBO Speciale School voor Basisonderwijs
SVO Speciaal Voortgezet Onderwijs
TTO Twee Talig Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO Voortgezet Onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO Wetenschappelijk Onderwijs
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen